Algemene Levering en legvoorwaarden

LEVERING- EN LEGVOORWAARDEN, INGAANDE PER 1 MAART 2014

LEVERING

Leveringsvoorwaarden

Indien het afleveradres verkeerd of incompleet wordt opgegeven, zullen verloren uren in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie à (min.)

€ 85,- per uur excl. BTW. Als een tijdstip van levering wordt afgesproken, dan zal alles in het werk worden gesteld om dit tijdstip te respecteren. Echter, bij het organiseren van eventuele vervolg- en/of montagewerkzaamheden dient u altijd rekening te houden met onverhoopt ontstane vertragingen. Risico en eventuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en kunnen niet op leverancier worden verhaald. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade uit welke oorzaak ook.

Kwaliteit

De betonplaten zijn gekwalificeerd als “Handelskwaliteit”. Op alle maten geldt een maattolerantie van +/- 7 mm.

Wapening: plaat voldoet ongewapend

Procedure controle bij aflevering

Op het moment van levering van de betonplaten, dient de opdrachtgever aanwezig te zijn. De volgende procedure dient daarbij te worden gehanteerd:

1.       De vrachtbrief dient te worden ondertekend voor ontvangst (indien de opdrachtgever niet bereikbaar is en/of niet op het afleveradres         wordt aangetroffen, wordt aangenomen dat de goederen ongezien worden geaccepteerd en behoudt leverancier zich het recht voor de goederen te lossen).

De betonplaten dienen u in goede staat te bereiken. In het geval gebreken worden geconstateerd, volgt u tevens de procedurestappen twee en drie:

2.              U maakt een aantekening op de vrachtbrief met een beknopte omschrijving van de geconstateerde gebreken;

3.              Vervolgens geeft u de gebreken direct telefonisch door aan leverancier.

Reclameren & garantie

Alleen in het geval volledig conform de instructies is gehandeld, kunt u in aanmerking komen voor garantie. De betonplaten dienen in geval van reclameren onberoerd (in opslag) te blijven. Bij verplaatsing van de betonplaten vanaf de originele losplaats vervalt uw recht op reclameren.

Bij aanvraag en aankoop van betonplaten is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor het duidelijk verstrekken van gegevens m.b.t.

maximaal te verwachten belastingen op de betonplaten. Indien een eventueel advies niet wordt opgevolgd, wordt geen garantie verleend.

Beton is een natuurlijk materiaal en kleurverschillen kunnen voorkomen en zijn geen reden tot afkeur. Kleine luchtbellen worden niet ingepoetst en kunnen geen reden zijn tot afkeur. Kleine oppervlakte-reparaties kunnen tevens geen reden zijn tot afkeur.

Leverancier streeft naar een vlotte en correcte behandeling van reclameren, waarbij toetsing en verifiëring van alle reclamering procedure zijn

(geschiedt zo spoedig mogelijk na uw melding).

Transport

De vervoerder is nimmer aansprakelijk voor het niet op tijd leveren van haar producten ten gevolge van externe factoren.

LOSSEN

De betonplaten kunnen worden gelost m.b.v. een op de trailer gemonteerde kraan en zogenaamde steenklem. Voor het lossen van de betonplaten

(voor tussentijdse opslag) is maximaal 30 minuten voorzien per volle vracht. In geval van deelvrachten geldt een maximale lostijd verhoudingsgewijs aan het aantal betonplaten per volle vracht. Extra lostijd zal in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie à € 85,- per uur excl. BTW.

Leverancier voorziet niet in de mogelijkheid tot plaatsing van de betonplaten.

Bereikbaarheid losplaats

Zorg voor een goede bereikbaarheid!!!

De betonplaten worden geleverd met een trailer met bestuurbare achteras met een totale lengte van 16.00m¹. Het volgeladen gewicht van de trailer bedraagt ca. 50 ton. De vrachtauto’s kunnen derhalve uitsluitend over voldoende verharde wegen rijden en vanaf voldoende verhard terrein lossen. De opdrachtgever dient hierin te voorzien. Indien verharding ontbreekt, dan dient de opdrachtgever te zorgen voor een verharding bestaande uit zware

rijplaten.

Als er sprake is van smalle bochten in de aanvoerweg dient u dit van te voren te melden. Mocht onverhoopt blijken dat de losplaats om wat voor reden dan ook niet bereikbaar is (te allen tijde ter beoordeling van de chauffeur), dan zal, zo mogelijk op aanwijzing van de opdrachtgever, op een alternatieve plaats worden gelost. De opdrachtgever dient dan zelf te zorgen voor de verplaatsing van de betonplaten. Risico en eventuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en kunnen niet op leverancier worden verhaald.

Losplaats (voor tussentijds opslag)

Zorg voor een voldoende ruime losplaats met een schone, vlakke en draagkrachtige ondergrond. In geval de losplaats onverhard is, dient deze te worden voorzien van een waterpas uitgevlakte en afgetrild (verdicht) zandbed met een dikte van minimaal 10 cm. Indien hier niet in is voorzien,

behoudt leverancier zich het recht voor te lossen op risico van de opdrachtgever (met vermelding op vrachtbrief).

Stapelen van betonplaten

Leg drie steunpunten, bijvoorbeeld korte houten balkjes van ca. 20 cm lengte of betonklinkers,op de bezemschone en vlakke verharding of op het uitgevlakte en afgetrilde zandbed. De steunpunten dienen in een driehoeksvorm ten opzichte van elkaar te worden gelegd), elk met eenzelfde vrije ruimte (ca. 10 cm) tussen de kanten en het steunpunt. Op de steunpunten kan dan de eerste betonplaat worden

gelegd. Plaats vervolgens opnieuw drie steunpunten loodrecht  boven de eerste drie steunpunten. Leg hierop de tweede betonplaat, enzovoort. Maak de stapel niet te hoog.

Uitgaande van de voorgeschreven losplaats kunt u de volgende stapelhoogte aanhouden.

Betonplaat                           Max.stapel hoogte op verharding / Max.stapel hoogte op zandbed

199,5 x 199,5 x 14

6 stuks

3 stuks

199,5 x 199,5 x 16

5 stuks

3 stuks

De kwaliteit en uitvoering van de losplaats is en blijft te allen tijde de taak en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

EISEN AAN BODEMGESTELDHEID

Handsondeerwaarde

Kg/cm²

Groter 40

Grond egaliseren; geen aanvullende eisen

Tussen 20 en 40

Grondverbeteringen minimaal 30cm (*)

Tussen 10 en 20

Grondverbetering van minimaal 50cm (*)

Kleiner 10

Ontgraven tot 10kg/cm² of platen niet toepassen zonder specifieke funderingsconstructie

(*)

  • Zandbed minimaal aanbrengen in 2 lagen die afzonderlijk verdicht moeten worden, in 5 gangen met een trilplaat van minimaal 450kg.
  • Handsondeerwaarde na uitvoering 40 kg/cm² .
  • Het grondwaterpeil moet blijvend 50cm onder het aanlegniveau van de platen blijven.
  • Controleer vooraf of het zandbed voldoende drukvastheid heeft anders platen niet toepassen

De ondergrond moet voldoende draagkracht hebben

De ondergrond dient te worden opgebouwd uit een goed verdicht zand pakket direct onder de plaat met een dikte van 30 cm. Daaronder dient een funderingslaag opgebouwd uit hoogovens lakken met een dikte van 30 cm aanwezig te zijn.

De bodemgesteldheid is bepalend voor de uiteindelijke draagkracht van de ondergrond. Laat u zich daarom door derden professioneel ondersteunen bij de bepaling van eventueel benodigde grondverbetering. Echter, u dient te allen tijde een vlak zandbed van minimaal

30 cm. aan te brengen, wat moet voldoen aan de standaard RAW bepalingen 1990 voor straatzand.

Zandbed voldoende en gelijkmatig verdichten

De gewenste verdichting verkrijgt men in het algemeen door het zandbed in twee richtingen mechanisch te verdichten m.b.v. een zogenaamde trilplaat (een alternatieve verdichtingswijze en/of het gebruik van een alternatief gereedschap is op risico van de opdrachtgever). Indien een zandbed wordt aangelegd met een totale dikte van meer dan 25 cm., dan dient het zand in lagen opgebracht te worden van maximaal 20 cm. Iedere opgebrachte laag dient steeds afgetrild te worden. Een gelijkmatige verdichting is van het grootste belang.

Het juiste hoogte-niveau van het zandbed bepalen

Het zandbed dient geëgaliseerd te worden op het juiste hoogte niveau en vervolgens weer afgetrild. Vóór plaatsing van de betonplaten dient van het geëgaliseerde en afgetrilde zandbed een toplaag van ca. 0,5 cm. weer te worden losgemaakt met bijvoorbeeld een hark.

Het hemelwater dient goed afgevoerd te worden

Daartoe volstaat in de praktijk een afschot van minimaal 0,5% (,5 cm. per meter).

Leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel verzakken van de betonplaten. De kwaliteit en uitvoering van het grondwerk/zandbed is en blijft te allen tijde de taak en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Overige aandachtspunten

-  De verdichtingsgraad ( proctorwaarde ) moet tenminste 98% zijn.

-  De beddingsconstante moet tenminste 0.06 mm ( % CBR ) bedragen.

-  Zand voor aanvullen of ophogen moet voldoen aan de standaard RAW bepalingen 1990 Art. 22.06.03.

-  Het zand voor het zandbed moet bestaan uit grof zand zoals omschreven in de standaard RAW bepalingen 1990 Art. 31.4601 voor straatzand.

PLAATSEN VAN DE BETONPLATEN

Alvorens met de plaatsing van de betonplaten wordt begonnen, dient te allen tijde de plaats van de verharding te worden uitgezet. Het uitzetten kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden met behulp van piketten en metseldraad. Tijdens het plaatsen van de betonplaten dient een voeg van 5 mm. tussen de betonplaten onderling te worden aangehouden. Dit kan eenvoudig door het plaatsen van afstand-houders, bijvoorbeeld stukjes hout of anderszins. Plaats daarbij één afstandhouder per scheidslijn tussen twee betonplaten en wel op het smalste punt. De afstandhouders kunnen verwijderd worden nadat alle betonplaten geplaatst zijn. Vervolgens dienen de voegen te worden vol geveegd met schoon, droog, grof rivierzand. Nadat het zand in de voegen is nagezakt, deze nogmaals navegen om een goede opsluiting te garanderen. De verharding met betonplaten dient vervolgens opgesloten te worden met een kleirug, opsluitband of anderszins

Aslasten

14 CM EN

14 CM DN

16 CM EN

16 CM DN

Vrachtverkeer

13 ton

14 ton

15 ton

16 ton

Heftruck, luchtband

9 ton

10 ton

10.5 ton

11 ton

Heftruck,

volrubber

8 ton

8.5 ton

9 ton

9.5 ton

Benodigd gereedschap:

- haken voor het hijsen van de betonplaten/zuignap

               Beslist geen Stelconhaken toepassen.

               Vraag uw leverancier naar de juiste haken

- een lang stootijzer of stalen buis om de betonplaten te stellen;

- een hark en/of schop om het zandbed los te maken en/of eventueel

zand te verplaatsen;

- bezem voor het vullen van de voegen met zand;

- piketten en metseldraad voor het uitzetten van de verharding;

- afstandhouders voor het stellen van de betonplaten onderling.

Het plaatsen van de betonplaten is en blijft te allen tijde de taak en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

INGEBRUIKNEMING

Bij het in gebruik nemen van de nieuw aangelegde verharding met betonplaten dient deze niet direct maximaal te worden belast, maar rustig ingereden met gedeelde last, zodat de betonplaten zich kunnen “zetten” in het zandbed.

Bij opslag van agressieve producten als voer en mest, strekt het tot aanbeveling de betonplaten te beschermen tegen aantasting.

De kwaliteit en uitvoering van de ingebruikneming en verduurzaming is en blijft te allen tijde de taak en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot uw leverancier.